Literary Translation

Marlene van Niekerk vertaal Seamus Heaney se “The Harvest Bow”

From Seamus Heaney, 1979. Field Work. Faber & Faber.

 

The Harvest Bow

As you plaited the harvest bow
You implicated the mellowed silence in you
In wheat that does not rust
But brightens as it tightens twist by twist
Into a knowable corona,
A throwaway love-knot of straw.

Hands that aged round ashplants and cane sticks
And lapped the spurs on a lifetime of game cocks
Harked to their gift and worked with fine intent
Until your fingers moved somnambulant:
I tell and finger it like braille,
Gleaning the unsaid off the palpable,

And if I spy into its golden loops
I see us walk between the railway slopes
Into an evening of long grass and midges,
Blue smoke straight up, old beds and ploughs in hedges,
An auction notice on an outhouse wall—
You with a harvest bow in your lapel,

Me with the fishing rod, already homesick
For the big lift of these evenings, as your stick
Whacking the tips off weeds and bushes
Beats out of time, and beats, but flushes
Nothing: that original townland
Still tongue-tied in the straw tied by your hand.

The end of art is peace
Could be the motto of this frail device
That I have pinned up on our deal dresser—
Like a drawn snare
Slipped lately by the spirit of the corn
Yet burnished by its passage, and still warm.

© Seamus Heaney, 1979. Field Work. Faber & Faber.
.
.

Die halmkrans

Soos jy gevleg het aan die halmkrans
Het jy jou milde swye in die hooi betrek,
In koring sonder roes wat slag vir slag
Begin te skitter soos jy dit strakker wring
Tot ’n aanskoulike oureool,
’n Agtelose liefde-wrong van strooi.

Hande, verweerd van essehout en rottangstokke
En lewenslank spore aan kemphane strop,
Het die waarde van hul taak geskat en raakgevat
Totdat jou vingers blind kon werk:
Ek vingerlees die braille daarvan,
Wen die verswygde uit die tasbare,

En as ek speur tussen die goue lusse
Sien ek ons loop langs treinspoorwalle
In ’n aand met uitgegroeide gras en muggies,
Blou rook wat optrek, ou katels en ploeë teen heinings,
’n Veilingbiljet op ’n buitegebou
Jy met die halmroset op jou lapel,

Ek met die visstok, reeds vol heimwee
Na hierdie opgetoë aande, die toppe van brandnetels
En bossies wat swig voor jou stok
Waarmee jy sonder reëlmaat slaan en slaan, maar niks
Opjaag: daardie geboortige dorpsgrond
Steeds gemuilband in die strooi gebind deur jou hand.

Die bestemming van kuns is stilte
Kan die leuse wees van hierdie broos devies
Wat ek vasgeprik het teen ons greinhout aanreg,
Sieltogend van die koring wat sopas daaruit ontglip het –
’n Fyngestelde strik, blink geskuur
Van sy vlug, en nog aanvoelbaar warm.

© Seamus Heaney, 1979. Field Work. Faber & Faber. Vertaal deur Marlene van Niekerk.

Comments